Felhívás partnerségi egyeztetésre


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tr.) foglalt követelmény és Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök, valamint a településkép helyi szabályozásával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (VII.1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) szerint tájékoztatom az érdekelteket, hogy

a Képviselő-testület 86/2017.(VI.27.) önkormányzati határozatával a Nagyvenyim központjának Deák F. utca – Fő út – Mezőfalvi út – Piac tér - Fő út sarkán a benzinkút által határolt központi területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

Ennek kapcsán a helyi építési szabályzat és szabályozási terv partnerségi véleményezési dokumentációja elkészült, melyet ezúton partnerségi véleményezésre bocsátok. A településrendezési eszközök egyeztetése a Tr. 42. §-a alapján tárgyalásos eljárásban történik, jelen felhívás a partnersági egyeztetést szolgálja.

A partnerségi véleményezési dokumentáció megtekinthető a www.nagyvenyim.hu honlapon és a polgármesteri hivatal (Nagyvenyim Fő u. 43.) hirdetőfelületein. A partnerségi véleményezés keretében az önkormányzat 2017. július 27-én 17.00 órakor lakossági fórumot is tart a polgármesteri hivatalban.

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner lehet:

a) Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) nagyvenyimi bejelentett lakóhelyű természetes személy
c) nagyvenyimi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
d) nagyvenyimi székhellyel bejegyzett civil szervezet.

Az előzetes tájékoztatóval és az elkészült tervezettel kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket a lakossági fórumon vagy a lakossági fórumtól számított 8 napon belül lehet papír alapon írásban a polgármesteri hivatal címére vagy elektronikusan a polghivn@vnet.hu e.mail címre megtenni.

A véleményezőnek a véleményével együtt közölnie kell elérhetőségét postacímmel, telefonszámmal és e-mail címmel, és ha a véleményezésben kizárólag a Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet alapján vesz részt, akkor az ingatlan helyrajzi számát a jogosultság megjelölésével.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy az Ör. 5. § (4) bekezdése szerint azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során véleményt nem adott, vagy adott, de az egyeztető tárgyaláson szabályos meghívás ellenére nem vett részt, a továbbiakban kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni.

Alátámasztó munkarész - alatamaszto_munkaresz.pdf 

Rendelet tervezet - központ - rendelet_tervezet_kozpont.pdf 

Partnerségi véleményezesi dokumentáció - partnersegi_velemenyezesi_dokumentacio.pdf 

Nagyvenyim, 2017. július 18.

Vargáné Kaiser Katalin - polgármester2017 július 18 kedd - 15:38:33 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Módosultak a szociális célú tűzifa támogatás feltételei


Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva úgy határoz, hogy a külterületi utak mentén történő bozótirtásából és az utakat szegélyező fasorok rendszeres karbantartásából és takarításából az Önkormányzatot a 78/2017.(V.30.) önkormányzati határozat szerint megillető fa mennyiséget a rendelkezésre álló keret mértékéig szociális célú tűzifa támogatásként osztja ki a rászoruló személyek között.

A szociálisan legrászorultabb személyek tűzifa támogatás iránti kérelmeinek elbírálása megtörtént, a részükre történő kiosztás folyamatos. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat részére továbbra is áll rendelkezésre kiosztható tűzifa, a Képviselő-testület 103/2017 (VII.14.) számú önkormányzati határozatával módosította az igénylés feltételeit.

Ennek értelmében szociális célú tűzifa támogatásban az a Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező a rászoruló személy részesíthető, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 280 %-át (79.800 Ft), egyedül élő esetében a 300 %-át (85.500 Ft) és
b) nyilatkozik arról, hogy lakása fával fűthető.

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni

a) azt, aki a Szoctv. alapján aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra jogosult,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot,
c) a gyermekét egyedül nevelő szülőt,
d) a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által alapellátásban gondozott személyeket, családokat.

A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától. A szociális célú tűzifa támogatás vissza nem térítendő támogatás, és egy jogosult naptári évenként legfeljebb 10 mázsa szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra:

a)  aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett,
b)  azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

Nem nyújtható szociális célú tűzifa támogatás az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen nem laknak.

A szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinál átvehető nyomtatványon kell benyújtani.

A nyomtatvány letölthető - kerelem_tuzifa.pdf 

A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez.

A kérelmeket az önkormányzat Humán és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el a családgondozók véleményének kikérése mellett. 

A rendelkezésre álló keret kimerülését követően a benyújtott és jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmező kérelméről azt követően dönt a Humán és Környezetvédelmi Bizottság, ha van újabb Önkormányzatot megillető szociális célú tűzifa támogatásra felhasználható fa mennyiség.

Takácsné dr. Gécs Anita - jegyző2017 július 17 hétfő - 16:05:24 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Fogászat szünetel

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fogászati rendelés

2017. július 10-től 2017. július 21-ig
szabadság miatt szünetel.

Sürgős esetben helyettesítés:
Dr. Gátszegi Tamás
Dunaújváros, Petőfi S. u. 1.

hétfő: 13.00-18.00 óráig
kedd: 13.00-18.00 óráig
szerda: 13.00-18.00 óráig
csütörtök: 09.00-11.00 óráig
péntek: 07.00-13.00 óráig2017 július 07 péntek - 12:33:08 | kategória: Nagyvenyim - egészségügy | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Villanyoszlop


A tegnap esti közlekedési baleset során kidőlt egy villanyoszlop Nagyvenyimen, amely a település egészén futó vezetéket tartotta. Az e-on az oszlop cseréjét és a javítást azonnal megkezdte, és a helyreállítást reggelre befejezte. Az esetleges áramkimaradásokért, kellemetlenségekért elnézésüket kérjük! Köszönjük! Balesetmentes közlekedést!2017 július 04 kedd - 07:51:47 | kategória: Nagyvenyim - hírek | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Egyenlő Bánásmód Hatóság


 


Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához,ha 

neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiségi vagy etnikai
kisebbséghez való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,

vallási-
vagy világmeggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt
hátrányos megkülönböztetés éri.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/ 960-2657, eva.drszatmari@gmail.com

 

Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2017.07.05. szerda 11:30-15:30
2017.07.19. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Sárosd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
2433 Sárosd, Fő út 2. tel: +36 25/511 210
2017.07.06. csütörtök 11:30-15:30

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2017.07.12. szerda 12:00-16:00

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, ELÖZETES BEJELENTKEZÉS A
06-22 -333 -460-as TELEFONSZÁMON2017 július 03 hétfő - 14:51:43 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


EKG- és a laborvizsgálat szabadság miatt szünetelTájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az orvosi rendelőben
az EKG és a laborvizsgálat

2017. július 3-tól július 7-ig

szabadság miatt szünetel.2017 június 30 péntek - 13:23:22 | kategória: Nagyvenyim - egészségügy | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Országos tűzgyújtási tilalomHATÁROZAT

Az ország területén lévő erdőkben és a fásításokban, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokon – átmeneti időre – 2017. június 20-tól  általános tűzgyújtási tilalmat rendelek el.

A fenti időponttól kezdődően tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken a kijelölt tűzrakó helyeken is.

Felhívom az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy égő cigarettát és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, pénzbírsággal sújtható.

A tilalom feloldásáról a fokozott tűzveszély elmúltával, későbbi időpontban intézkedem.

Indokolás

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása alapján elmúlt időszakban, az országban több helyen megnövekedett a szabadtéri, valamint az erdő, illetve vegetációtűzzel kapcsolatos tűzesetek száma. Az erősödő felmelegedés és a szeles, csapadékmentes napok gyakoribb előfordulása miatt kiszáradt és ezért gyúlékony állapotba került a növényzet számos erdőterületen, illetve azok közvetlen környezetében, különösen a parlag- és legelő területekkel határos erdőkben. Az ország további erdőterületein várható az elkövetkező időszakban még fokozott tűzveszély kialakulása.

Az erdőben gyújtott tűz, az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, továbbá a közúton és vasúton utazók által eldobott égő cigaretta és dohánynemű is fokozott tűzveszélyt eredményezhet.

A közutak, illetve vasúti töltések mellett keletkező tüzek is veszélyeztethetnek sok esetben közvetlenül erdőterületeket.

A rendkívül gyúlékony száraz növényzet az erdőkben, fásításokban vagy mezőgazdasági területeken közvetlen életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegető tűzeseteket eredményezhet.

További részletek a teljes határozatban

Tájékoztató szabadtéri égetéssel kapcsolatban

Dr. Fazekas Sándor miniszter nevében és megbízásából:

Dalvári Vince Gábor
főosztályvezető-helyettes2017 június 23 péntek - 20:43:28 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Oldal:  1 2 [3] 4 ... 116 117 118

Archívum

II. fokú hőségriasztás admin @ (jún 22 : 13:33) (Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS)
Tájékoztató admin @ (jún 20 : 08:06) (Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS)
Útfejlesztés - Eddigi tapasztalatok admin @ (jún 19 : 15:50) (Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS)