Felhívás szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek benyújtására


Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 99/2017 (VI.27.) Önkormányzati határozatával úgy határozott, hogy a külterületi utak mentén történő bozótirtásából és az utakat szegélyező fasorok rendszeres karbantartásából és takarításából az Önkormányzatot a 78/2017.(V.30.) önkormányzati határozat szerint megillető fa mennyiséget a rendelkezésre álló keret mértékéig szociális célú tűzifa támogatásként osztja ki a rászoruló személyek között.

Szociális célú tűzifa támogatásban az a Nagyvenyim nagyközség közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező a rászoruló személy részesíthető, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében a 200 %-át és

b) nyilatkozik arról, hogy lakása fával fűthető.

A támogatás megállapításakor előnyben kell részesíteni

a) azt, aki a Szoctv. alapján aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot.

A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

A szociális célú tűzifa támogatás vissza nem térítendő támogatás, és egy jogosult naptári évenként legfeljebb 10 q szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra:

a)  aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett,

b)  azon ingatlan vonatkozásában, amely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

Nem nyújtható szociális célú tűzifa támogatás az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen nem laknak.

A szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. A támogatás iránti kérelmet a mellékelt  nyomtatványon kell benyújtani, amely átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinál is.

A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez.

A kérelmeket az önkormányzat Humán és Környezetvédelmi Bizottsága bírálja el a családgondozók véleményének kikérése mellett. 

A rendelkezésre álló keret kimerülését követően a benyújtott és jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmező kérelméről azt követően dönt a Humán és Környezetvédelmi Bizottság, ha van újabb Önkormányzatot megillető szociális célú tűzifa támogatásra felhasználható fa mennyiség.

Kérelem szociális célú tűzifa támogatás megállapításához - kerelem_tuzifa.pdf 2017 június 28 szerda - 10:57:27 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Országos tűzgyújtási tilalomHATÁROZAT

Az ország területén lévő erdőkben és a fásításokban, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz méteres körzetben lévő külterületi ingatlanokon – átmeneti időre – 2017. június 20-tól  általános tűzgyújtási tilalmat rendelek el.

A fenti időponttól kezdődően tilos a tűzgyújtás a felsorolt területeken a kijelölt tűzrakó helyeken is.

Felhívom az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton és vasúton utazók figyelmét, hogy égő cigarettát és dohányneműt ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, pénzbírsággal sújtható.

A tilalom feloldásáról a fokozott tűzveszély elmúltával, későbbi időpontban intézkedem.

Indokolás

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása alapján elmúlt időszakban, az országban több helyen megnövekedett a szabadtéri, valamint az erdő, illetve vegetációtűzzel kapcsolatos tűzesetek száma. Az erősödő felmelegedés és a szeles, csapadékmentes napok gyakoribb előfordulása miatt kiszáradt és ezért gyúlékony állapotba került a növényzet számos erdőterületen, illetve azok közvetlen környezetében, különösen a parlag- és legelő területekkel határos erdőkben. Az ország további erdőterületein várható az elkövetkező időszakban még fokozott tűzveszély kialakulása.

Az erdőben gyújtott tűz, az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók, továbbá a közúton és vasúton utazók által eldobott égő cigaretta és dohánynemű is fokozott tűzveszélyt eredményezhet.

A közutak, illetve vasúti töltések mellett keletkező tüzek is veszélyeztethetnek sok esetben közvetlenül erdőterületeket.

A rendkívül gyúlékony száraz növényzet az erdőkben, fásításokban vagy mezőgazdasági területeken közvetlen életveszéllyel, vagy súlyos kárral fenyegető tűzeseteket eredményezhet.

További részletek a teljes határozatban

Tájékoztató szabadtéri égetéssel kapcsolatban

Dr. Fazekas Sándor miniszter nevében és megbízásából:

Dalvári Vince Gábor
főosztályvezető-helyettes2017 június 23 péntek - 20:43:28 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


II. fokú hőségriasztás


Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlásai figyelembevételével – az összes tényező számbavétele alapján, Dr. Szentes Tamás az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár

az ország egész területére vonatkozóan

2017. június22. csütörtök 00:00 órától június 26. hétfő 24:00 óráig

II. fokú hőségriasztást adott ki

Közegészségügyi tanácsok a napsugárzás
káros hatásainak megelőzésére - uv_tanacsok.pdf

Közegészségügyi tanácsok a hőhullámok
hatásainak enyhítésére - hohullam_tanacsok.pdf2017 június 22 csütörtök - 13:33:27 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Tájékoztató


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Dunaújvárosi Járási Hivatal ügyfélfogadása

2017. június 22-én a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatalban

szabadság miatt

szünetel.

A fenti időpontban ügyintézést a hivatal dunaújvárosi székhelyén végezhetnek. Amennyiben a személyes megjelenésük nem lehetséges, úgy postai úton is eljuttathatják kérelmeiket vagy egyéb panaszaikat, észrevételeiket a járási hivatalba (2400 Dunaújváros Városháza tér 2.).2017 június 20 kedd - 08:06:01 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Útfejlesztés - Eddigi tapasztalatok


Tisztelt Nagyvenyimi Lakók, Gazdálkodók!

A múlt héten lezajlott egyeztető Fórumok tapasztalatai alapján beigazolódott, hogy jó döntés volt a település felosztása több kisebb tervezési területre, hiszen igen eltérő az érintett területek, utcák és egyes utcaszakaszok állapota és az ezek alapján szükséges fejlesztési igény.

Az előzetes műszaki tartalomban tervezett paraméterek az alábbi elvek mentén kerültek meghatározásra (nem teljes körű felsorolás):

 • A már meglévő burkolatszélességből, illetve, ahol annak vége szakad egy utcán belül, annak folytatásából indultunk ki.
 • A már aszfaltozott szakaszokon a szükséges alapozottság rendelkezésre áll, itt csak esetleges zúzalékos megerősítés szükséges és vizsgálandó, hogy hol szükséges a tejes szerkezetcsere.
 • Az aszfaltburkolattal nem, de salakos burkolattal rendelkező szakaszokon is elvben biztosított a szükséges alapozottság, de a földes utcákon biztosan szükséges új alaptest kiépítése (ez tervezési feladatot és építési engedélyezést is igényel).
 • Az elmúlt években teljes szélességben újraaszfaltozott utcákat az előzetes kalkuláció nem érintette.
 • A település belterületi útjainak többsége 3-3,5 m szélességű, ahol az egyoldali szikkasztó földárok elegendő a vízelvezetés biztosításához.
 • A felszíni vízelvezetést – a történetiség okán – csak az egész településre egyszerre készülő vízelvezetési tervezés alapján lehet megvalósítani.

Az ezek alapján létrejött előzetes műszaki tartalommal összefüggésben, az aktualizálás során tett újabb (tervező és kivitelező szakemberekkel együtt folytatott közös) bejárások és az érintett területek ingatlanhasználói tapasztalatok nyomán megállapítottuk, hogy:

 • Az előzetes paraméterek (mind a salakágyazat, mind a kiegyenlítő és kopófelület vastagsága) felülvizsgálatra szorulnak, mert egyes területeken (a korábban esetleg magánerős utcaszakaszokat is beleértve) esetleg nem elegendő a meglévő alaptest mechanikai stabilizáltsága, vagy a meglévő burkolat nagyon gyenge minőségű és kopásállóságú, és ezt az alapján újra át kell gondolni, hogy milyen jellegű az adott utcák használata.
 • Az elmúlt években újraaszfaltozott utcákban a felszíni vízelvezetés megoldása mellett a burkolatállapot is új vizsgálatot igényel, és ha szükséges, a kihordási időt meghosszabbító, a kopásállóságot javító felületi felújítással kezelendő (emulziós vagy műgyanta-alapú kezelés).
 • Biztosítani szükséges a település külterületi mezőgazdasági területeinek nagygépes megközelíthetőségét, ehhez alkalmas utcákat kell kijelölni.
 • Egyes utcaszakaszok ezért szélesítésre szorulnak, ahol a meglévő alaptest stabilizáltsága javítandó, az új, kiszélesítendő részen pedig új alaptest kiépítése szükséges.
 • A 3-3,5 m-nél szélesebb szakaszokon, vagy ahol egyébként is a meglévő vízelvezetés ilyen, ott kétoldali árokrendszerrel kell kalkulálni.
 • Egyoldali árok kialakításánál a lejtési és terepviszonyok mellett lehetőség szerint figyelembe kell venni a lakók parkolási szokásait is….

Az I, II, és III. tervezési területek Fórumain elhangzott és a hivatalhoz írásban beérkezett véleményeket, észrevételeket és javaslatokat röviden az alábbiakban foglalhatjuk össze (ez sem teljeskörű felsorolás):

 • A keskeny utcák lakói körében felvetődött az egyirányúsítás kérdése (ez a lakók konkrét megkérdezésével és írásos jóváhagyásuk alapján kezelhető felvetés csak)
 • Egyes területeken a vízelvezetés módszere körében vizsgálandó a burkolatba épített folyóka kérdése az árok helyett.
 • Az aszfaltburkolat / padka találkozásának időtállóságára fokozott hangsúlyt kell helyezni.
 • A felszíni víztervezés elkészültekor a terveket szeretnék megismerni az érintettek.
 • A kialakult új út- és árokrendszer folyamatos karbantartására nagy hangsúlyt kell fektetni….

Köszönjük az érintettek konstruktív gondolatait, melyeket a minél megfelelőbb műszaki tartalom kialakíthatóságának érdekében várunk a továbbiakban is a hivatali emailcímeken:

venyimtik@invitel.hu és  polghivn@vnet.hu2017 június 19 hétfő - 15:50:10 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Időpontváltozás!


 

Tisztelt Nagyvenyimi Lakók!

Az I., II. tervezési területek Fórumain szép számmal jelentek meg az útfejlesztésben érdekelt lakók és gazdálkodók. Köszönjük nekik a konstruktív gondolatokat és a támogató hozzáállást!

Nagyon sok érdekes, és indokolt felvetéssel gazdagodtunk, melyeket igyekszünk mihamarabb feldolgozni és már a többi fórum résztvevőivel megosztani. Ennek érdekében a IV. tervezési területre eredetileg csütörtökre (június 15-re) tervezett  Fórum hétfőn, június 19-én kerül megtartásra.
A fórumokról az egyes tervezési területeken lakók és gazdálkodók, ahogy eddig is, külön meghívót kapnak a postaládájukba. 

Frissítés:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat és gazdálkodókat, hogy az útfejlesztés műszaki előkészítésében részt vevő Theisz Imre úr (Magyar Mérnöki Kamara azonosítószáma:  07-50942 ) az önkormányzat műszaki szakértője a mai (június 14) és várhatóan a jövő keddi (június 20-i) Fórumon is részt fog venni.


2017 június 14 szerda - 09:45:40 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Diákmunka


 

A Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai megvalósításával „Nyári diákmunka” elnevezéssel munkaerő-piaci program indul.

A program célcsoportja: a 16-25 év közötti nappali tagozatos tanulói- vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező (és azt igazolni tudó) diákok.

A program ideje: 2017. július 1. - 2017. július 31.

A maximum foglalkoztatási időszak egy fő tekintetében 1 hónap.

A napi munkaidő 4 óra.

A programmal kapcsolatban érdeklődni lehet a Polgármesteri Hivatal titkárságán:

 • személyesen ügyfélfogadási időben
 • tel.:25/507-460;
 • e-mail: venyimtitk@invitel.hu

Határidő: 2017. június 19. 16.00 óra2017 június 13 kedd - 20:51:40 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Oldal:  [1] 2 3 ... 113 114 115

Archívum

TERMÉSZETES FÜRDŐHELYEK ÉS AZOK AKTUÁLIS VÍZMINŐSÉGE admin @ (jún 13 : 08:17) (Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS)
Meghívó Egyeztető Fórumra admin @ (jún 10 : 15:33) (Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS)
Nyárköszöntő koncert admin @ (jún 08 : 10:26) (Nagyvenyim - kultúra)