Pályázati felhívásNagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
a civil szervezetek támogatására

A pályázat célja: 
A civil szervezetek 2016. évi támogatása

Pályázat benyújtására jogosult:
Államháztartáson kívüli szervezet, civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magánszemély.

A pályázat során, az államháztartáson kívüli szervezet egyidejűleg több tevékenységre is kaphat támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre. Több szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra, ilyen esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.

Támogatott célok:
a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,
b) gyermekek táboroztatása,
c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,
e) természeti és épített környezet védelme, megóvása,
f) közrend- és vagyonvédelem erősítése,
g) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
h) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
i) civil szervezetek és az Önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,
j) kiadványok készítése.

A pályázat tartalmi elemei:
a) pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,
b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,
c) a pályázat nevét,
d) az igényelt támogatás célját, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok köre:
a) a civil szervezetek törvényszéki nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;
b) a támogatott szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;
c) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról (2. számú melléklet)
d) közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén; (3. számú melléklet)
e) nyilatkozat arról, hogy a támogatott szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;
f) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
h) A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
i) A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles a pályázat benyújtása évének május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

A pályázati kiírás határidejének leteltét követően – a j) pontban foglaltak kivételével - nincs lehetőség hiánypótlás benyújtására. A hiányosan benyújtott pályázatok elutasításra kerülnek.

Pályázati nyomtatványok elérhetősége, igénylésének módja:
A pályázati nyomtatványok elérhetőek Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatának honlapján (www.nagyvenyim.hu) vagy személyesen a Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatalban (Nagyvenyim, Fő u. 43.).

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A pályázatokat írásban, egy példányban, a pályázati felhívásban rögzítettek szerint kell benyújtani, jelen pályázati felhívás 1. számú mellékletét képező pályázati adatlapon. A pályázat Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzatához (Nagyvenyim, Fő u. 43.) postai úton vagy személyesen nyújtható be.

A pályázatok benyújtási határideje a kiírás megjelenését követő 30. nap, azaz 2016. március 16. 16.00 óra.

A Pályázat elbírálásának rendje, határideje:
A beérkezett pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület a pályázati határidő leteltét követően a soron következő ülésén dönt. Önkormányzati támogatásban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot és valamennyi szükséges mellékletet csatolja pályázatához.

Szerződéskötésre vonatkozó szabályok:
A támogatás nyújtásáról szóló képviselőtestületi döntés alapján a támogatottal támogatási szerződést kell kötni, a döntést követő 30 napon belül. 

A támogatás igénybevételének módja, feltételei:
A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel. Az odaítélt támogatás összege a támogatott pénzintézeti számlájára kerül átutalásra a támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül.

Az elszámolható költségek köre, és az elszámolás módja, határideje:
A támogatás csak a támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.
A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni, azaz a támogatás felhasználását követő 20. napon belül, de legkésőbb a támogatás folyósítását követő év január 15-ig. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a 4. mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.
Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére sem tesz eleget, a számadási kötelezettsége lejárta napjától számított 3 évig a rendelet alapján Önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

Ellenőrzés módja:
Amennyiben a pénzügyi elszámolást követően megállapításra kerül, hogy a támogatott a támogatás összege vonatkozásában megtévesztette, illetve tévedésbe ejtette a támogatást nyújtóját, úgy a támogatást, vagy annak érintett részét, a támogatott köteles a támogatást nyújtó felszólításától számított 15 napon belül az Önkormányzat részére visszafizetni.

Amennyiben visszafizetési kötelezettség keletkezik, azt az erről hozott döntést követő 15 napon belül kell teljesíteni oly módon, hogy a támogatási összeghez a kifizetés és a visszafizetés közötti időre eső, a Ptk. 6:48. § (1) bekezdésében meghatározott késedelmi kamatot is hozzá kell számítani

A támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatott

a) amennyiben a támogatási összeg kétharmadát meghaladó részét a szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 3 évig,
b) amennyiben a támogatási összeg legalább egyharmadát elérő, de kétharmadát meg nem haladó részét szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 2 évig,
c) amennyiben a támogatás legfeljebb egyharmadát a támogatási szerződésben kikötöttől eltérő célra fordította, 1 évig a rendelet alapján nem részesülhet Önkormányzati támogatásban.


Mellékletek:
1. Pályázati adatlap
2. Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
3. Közzétételi kérelem
4. Útmutató a támogatott számára nyújtott Önkormányzati támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséhez

mellekletek_civil_palyazathoz.doc

Tájékoztató információk:
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2015 (XI.11.) rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról.
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv.2016 február 11 csütörtök - 15:24:47 | kategória: Nagyvenyim - pályázat | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Mi újság Nagyvenyimen?


Már weboldalunkon is olvasható  a Mi újság Nagyvenyimen? című önkormányzati kiadvány februári lapszáma.

Legfrissebb szám: 2016 február - 201602.pdf 


Tartalom:

Rendőrségi tájékoztató
Rendezvénynaptártervezet 2016.
Iskolai hírek
Óvodai hírek
A Művelődési Ház hírei
Idén is várunka túráinkon
Szurkoljunk együtt
Kóstoló Édes emlékekből

2. o.
4-5. o.
6-7. o.
8-9. o.
10-13. o.
14. o.
14. o.
15. o.2016 február 11 csütörtök - 15:08:23 | kategória: Nagyvenyim - hírek | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Falugazdász


Tisztelt Termelők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagyvenyim településen az illetékes falugazdász a következő időpontban tart ügyfélfogadást:

Szerda: 08:00 – 12:00 között

Helyszín: Polgármesteri Hivatal

A falugazdász elérhetősége:

Kutrovácz Ákos

Tel: 06-70-4594-1522016 február 11 csütörtök - 06:33:37 | kategória: Nagyvenyim | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Közmeghallgatás


Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete közmeghallgatást tart a Kossuth Lajos Általános Iskola Aulájában

2016. február 9-én 17.00 órai kezdettel.

Napirend:
  1. Tájékoztató Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről.
  2. Tájékoztató Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről.


2016 február 04 csütörtök - 06:40:24 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Egyenlő bánásmód


 


Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához,ha 

neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiségi vagy etnikai
kisebbséghez való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,

vallási-
vagy világmeggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt
hátrányos megkülönböztetés éri.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/ 960-2657, eva.drszatmari@gmail.com

vagy
hétköznapokon 9:00 és 14:00 között a 0622/333-460-as telefonszámon

Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: 06 20/562-9619
2016.02.03. szerda 11:30-15:30
2016.02.17. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)

Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: 06 30/380-7943
2016.02.10. szerda 11:30-15:30

Adony Város Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal
2457 Adony, Kossuth Lajos u. 4.
2016.02.24. szerda 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!2016 február 02 kedd - 20:34:15 | kategória: Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Hozzátartozói fórum


2016 január 31 vasárnap - 20:37:45 | kategória: Nagyvenyim - kultúra | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Toborzó!


Ezúton is szeretnénk felhívni a figyelmet a klub facebook oldalára, amelyen most a toborzó a legfrissebb poszt. Az oldal lájkolásával, a toborzó poszt megosztásával bárki segítheti a nagyvenyimi utánpótlás nevelés népszerűsítését:

 https://www.facebook.com/nagyvenyimsk/2016 január 13 szerda - 19:47:50 | kategória: Nagyvenyim - sport | |     Nyomtatóbarát változat    
Megosztás:   Facebook MySpace Buzz Digg Delicious Reddit Twitter StumbleUpon

bullet2


Oldal:  [1] 2 3 ... 96 97 98

Archívum

Fogászati rendelés szünetel admin @ (jan 10 : 17:35) (Nagyvenyim - egészségügy)
Kárpátalja - élménybeszámoló admin @ (jan 07 : 13:08) (Nagyvenyim - kultúra)
Egyenlő bánásmód admin @ (jan 05 : 13:47) (Nagyvenyim - FELHÍVÁS - ÉRTESÍTÉS)